Posts

Showing posts from January, 2020

ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ԱՇԽԱՐՀԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

I.Հայաստանի դիմագրաված խնդիրներն ու համաշխարհային համատեքստը
Հայաստանը դիմագրավում է մեկ էական մարտահրավեր. դառնալ կենսունակ երկիր և պետություն: Դա նշանակում է իր բոլոր քաղաքացիների համար բոլոր առումներով արժանապատիվ կյանքի, և երկրի ու ժողովրդի անվտանգության ու ինքնիշխանության պայմանների ապահովում: Այդ մարտահրավերի հաղթահարման համար կամ դրա ճանապարհին Հայաստանը պետք է չեզոքացնի ներքին և արտաքին անմիջական մի քանի վտանգներ ու սպառնալիքներ և նրանց տուն տվող պատճառները` ժողովրդագրական համաղետը, բնապահպանական աղետն ու սպառնալիքները, Ադրբեջանի հետ անհավասար պատերազմի վտանգը և արդեն իսկ կիսատ ինքնիշխանության լրացուցիչ կորուստի վտանգը: Հայաստանն այս խնդիրները դիմագրավում է այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհն ինքը գտնվում է խորագույն և համապարփակ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, աշխարհքաղաքական, բնապահպանական և այլ անկայունությունների և ճգնաժամերի հորձանուտում: Այս վերջինները վերանալու, անգամ մեղմանալու միտում ցույց չեն տալիս: Ընդհակառակը: Նրանց միաժամանակությունը,, համատարածությունը և խո…

ԱՇԽԱՐՀԸ ԽՈՐԱԳՈՒՅՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՐՁԱՆՈՒՏՈՒՄ (1) | Կապիտալիստական համակարգի կառուցվածքային ճգնաժամը և հավանական վախճանը

Աշխարհը գտնվում է արտասովոր անկայունությունների հորձանուտում: Ամենուր առկա են տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, պետական կառավարման, բնապահպանական, մշակութային, միջազգային, աշխարհքաղաքական բնույթի գնալով մեծացող ցնցումներ և խորացող ճգնաժամեր: •Անխտիր բոլոր երկրները, ներառյալ նրանք, որոնք վերջին տասնամյակներում արձանագրել են տպավորիչ թռիչք, դիմագրավում են տնտեսական լուրջ խնդիրներ: Նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ դեռևս չի գրանցվում տնտեսական անկում կամ լճացում, առկա է աճի տեմպերի հետևողական դանդաղեցում: Ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում ֆինանսական լարումներն ու պարտքերի կուտակումից առաջացած ռիսկերը: •Ամենուր խորանում է եկամուտների և ունեցվածքի բևեռացվածությունը, մեծանում են սոցիալական լարումները: •Մեծանում է ներքաղաքական լարվածությունը, նույնիսկ ազատական-ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող երկրներում: Կայունության երաշխիք և ցուցիչ հանդիսացած «կենտրոնամետ» կուսակցությունները կորցնում են իրենց երբեմնի հզորությունը, ազդեցիկ դիրք է զբաղեցնում պոպուլիզմը: Լուծում չգտնելով դասական ինստիտուտների …

ԱՇԽԱՐՀԸ ԽՈՐԱԳՈՒՅՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՐՁԱՆՈՒՏՈՒՄ (2) | Դեպի աշխատանքի անհրաժեշտության ավարտ

II.Դեպիաշխատանքիանհրաժեշտությանավարտ
Աշխարհումտեղիունեցողխորագույննշանակությաներկրորդգործընթացը, որըսերտորենփոխկապակցվածէառաջինին` կապիտալիզմիկառուցվածքայինճգնաժամին, բայցորիրէությամբուհետեւանքներովավելիհեռունէգնում, աշխատանքիանհրաժեշտությանվերացմանմիտումնէ: Արհեստականբանականության, այդբանականությամբօժտվածռոբոտների, եռաչափտպիչներիևնմանօրինակնորարարությունների (թվայինտեխնոլոգիաներիերկրորդսերունդկամ 4-րդարդյունաբերականհեղափոխություն) արագընթացզարգացումըապրանքներիարտադրությանուծառայություններիմատուցմանավտոմատացմանգործընթացըհասցնումէիրգագաթնակետին, նվազագույնիհասցնելովմարդկայինաշխատանքիանհրաժեշտությունը: Անհնարէթերագնահատելայսերեւույթինշանակությունըոչմիայնժամանակակիցկամարդի, այլմարդկությանողջպատմությանառումով: Այնսասանումէոչմիայնկապիտալիզմիհիմքը` վարձու